1. EASY

\(\frac{1}{2}\div\frac{1}{2}=\)

 
2. EASY

\(\frac{10}{12}\div\frac{2}{12}=\)

 
3. EASY

\(\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\)

 
4. MEDIUM

\(\frac{2}{3}\div\frac{8}{12}=\)

 
5. MEDIUM

\(\frac{1}{2}\times\frac{8}{9}=\)