1. HARD

\( {(\frac{1}{2}(3+8)\times\frac{8}{2^2})^2}\div 2= \)